OISHII TV

Shizuoka

Sightseeing
Shizuoka

Jun 30, 2015

Ocha no Sato Tea Museum